Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Ιστορική "Καλλικράτεια" απόφαση του Δήμου Διστόμου

Δίστομο 5/5/2010 Σήμερα τη 5η Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1027/3-5-2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου Λουκά Παπαγεωργίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Στειρίου (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κ.Δ.Κ») για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του προσχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και την πρόταση χωροθέτησης των νέων Δήμων. 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 5/2010

Σήμερα την 5 Μαίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1027/3-5-2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου Λουκά Παπαγεωργίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Στειρίου (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κ.Δ.Κ») για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του προσχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και την πρόταση χωροθέτησης των νέων Δήμων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής o Πρόεδρος Λουκάς Παπαγεωργίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες                                                                                                               Απόντες

Αθανάσιος Μπέλλος
Λουκάς Μπακούρος
Ιωάννης Λουκάς
Κωνσταντίνος Νταής
Αναστάσιος Παντίσκας
Ιωάννης Πάστρας Γεωρ.
Μαρία Σφοντούρη
Λουκάς Παπαχρήστου
Ιωάννης Πάστρας Νικ.
Αργύριος Σφουντούρης
Νικόλαος Δημάκας
Γεώργιος Μπούρας

Παρών και ο προσκληθείς Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Πανουργιάς,

Aπουσίαζε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Στειρίου Σεραφείμ Ρόδης αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συζήτηση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Γεώργιος Λίτσος υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , ως εξής:

ΘΕΜΑ: 1
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 62 /10

Για την εισήγηση του παραπάνω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, κατά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την 28-4-2010 ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρουσίασε το προσχέδιο νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και την πρόταση χωροθέτησης των νέων Δήμων και το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με την πρόταση χωροθέτησης για τον νομό Βοιωτίας προτείνεται εκτός των άλλων η δημιουργία νέου Δήμου με την ονομασία Δήμος Διστόμου, με έδρα το Δίστομο, προερχόμενος από την συνένωση του Δήμου Αράχωβας, του Καποδιστριακού Δήμου Διστόμου, και της Κοινότητας Αντίκυρας.

Ακολούθως ο Δήμαρχος είπε ότι η παραπάνω πρόταση πρέπει να μας ικανοποιεί, άσχετα αν δεν περιλαμβάνει στο νέο διευρυμένο Δήμο και τον γειτονικό Δήμο Δαύλειας όπως προέβλεπε η σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ικανοποίηση αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι η ονομασία του Νέου Δήμου σε Δήμο Διστόμου, αναγνωρίζει και κρατά άσβεστη και αναλλοίωτη στην μνήμη όλης της ανθρωπότητας την ιστορικότητα της πόλης μας, που γνώρισε μια μοναδικής βαρβαρότητας καταστροφή από τα Ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, και αποτελεί φόρο τιμής στους 218 νεκρούς μας, καθιστώντας το Δίστομο σε μία παγκοσμίου αναγνώρισης πόλη μαρτυρίου.

Αποδεχόμαστε με βαθειά αίσθηση ευθύνης την απόφαση της πολιτείας να θέσει με το παρόν σχέδιο νόμου τα θεμέλια για μια συστηματική και ολοκληρωμένη αναδιάρθρωση της αυτοδιοικητικής οργάνωσης της χώρας, και καλούμε όλους τους θεσμοθετημένους φορείς, Δημοτικά Κοινοτικά Συμβούλια, Αιρετούς, εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων και κατοίκους του νέου διευρυμένου Δήμου, να εργαστούμε όλοι μαζί, με πνεύμα σύμπνοιας και καλής συνεργασίας με σκοπό το κοινό όφελος των κατοίκων του νέου Δήμου.

Στην συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει να αποδεχθεί ομόφωνα και να συμφωνήσει με την φιλοσοφία τόσο του προσχέδιου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και με την πρόταση χωροθέτησης για την δημιουργία του νέου Δήμου με την ονομασία Δήμος Διστόμου, με έδρα το Δίστομο, που προέρχεται από την συνένωση του Δήμου Αράχωβας, του Καποδιστριακού Δήμου Διστόμου, και της Κοινότητας Αντίκυρας.

Στην συνέχεια πήραν τον λόγο οι επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης Δημοτικοί Σύμβουλοι Λουκάς Παπαχρήστου και Γεώργιος Μπούρας οι οποίοι συμφώνησαν και συντάχθηκαν με την εισήγηση του Δημάρχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και αφού έλαβε υπόψη του το προσχέδιο νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την πρόταση χωροθέτησης των νέων Δήμων καθώς επίσης και την καθολική θετική γνώμη του συνόλου των κατοίκων του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Αποδέχεται και συμφωνεί πλήρως με την φιλοσοφία τόσο του προσχέδιου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και με την πρόταση χωροθέτησης για την δημιουργία του νέου Δήμου με την ονομασία Δήμος Διστόμου, με έδρα το Δίστομο, που προέρχεται από την συνένωση του Δήμου Αράχωβας, του Καποδιστριακού Δήμου Διστόμου, και της Κοινότητας Αντίκυρας.

2.Καλεί όλους τους θεσμοθετημένους φορείς, Δημοτικά Κοινοτικά Συμβούλια, Αιρετούς, εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων και κατοίκους του νέου διευρυμένου Δήμου, να εργαστούμε όλοι μαζί, με πνεύμα σύμπνοιας και καλής συνεργασίας με σκοπό το κοινό όφελος των κατοίκων του νέου Δήμου.

3.Η απόφαση αυτή να σταλεί στην Τ.Ε.Δ.Κ Νομού Βοιωτίας με κοινοποίηση στον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και του τοπικού τύπου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται:

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ

                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                Αθανάσιος Μπέλλος
                                                                Λουκάς Μπακούρος
                                                                Ιωάννης Λουκάς
                                                                Κωνσταντίνος Νταής
                                                                Αναστάσιος Παντίσκας
                                                                Ιωάννης Πάστρας Γεωρ.
                                                                Μαρία Σφοντούρη
                                                                Λουκάς Παπαχρήστου
                                                                Ιωάννης Πάστρας Νικολ.
                                                                Αργύριος Σφουντούρης
                                                                Νικόλαος Δημάκας
                                                                Γεώργιος Μπούρας

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια «ΑΣΤΕΡΙΑ» Στείρι Βοιωτίας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ για ΟΛΟΥΣ

Τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια ΑΣΤΕΡΙΑ συμμετέχουν στα προγράμματα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ για ΟΛΟΥΣ.

Ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας.

Ότι στο Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Αστέρια πέρα από τα σύγχρονα και φιλόξενα Δωμάτια, θα βρείτε στο Εστιατόριο φαγητά της επιλογής σας, Διάφορα Σνακ, (Αλμυρά & Γλυκά, σε ζεστό ή κρύο πιάτο) και στο Καφέ Μπαρ πλούσια επιλογή σε Καφέδες και Ποτά.
Τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια «ΑΣΤΕΡΙΑ», σας παρέχουν άνετο Parking και Παιδική Χαρά.

Το ΣΤΕΙΡΙ:

Βρίσκεται στους πρόποδες του Ελικώνα, του πανέμορφου βουνού των Μουσών, ενώ έχει θαυμάσια θέα προς τον Παρνασσό.

Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Οσίου Λουκά του Στειριώτη καθώς και στον Ομφαλό της Γης, τους Δελφούς.

Επίσης είναι πολύ κοντά στην Αράχωβα και τα χιονοδρομικά κέντρα του Παρνασσού, ενώ σε μικρή απόσταση στα παράλια του Κορινθιακού, συναντά κανείς θαυμάσιες ακρογιαλιές.

Έτσι το ΣΤΕΙΡΙ, συνδυάζει βουνό και θάλασσα και μάλιστα με ένα κλίμα ξηρό και υγιεινό, από τα καλύτερα της περιοχής.

Το ΣΤΕΙΡΙ έχοντας χαμηλή βλάστηση, με πράσινο όλες της εποχές του χρόνου, είναι ιδανικό για πεζοπορία και ποδήλατο βουνού στα παραδοσιακά μονοπάτια, καθώς και σε αναγνωρισμένες διαδρομές, (όπως το Φαράγγι της Κλεισούρας) από ορειβατικούς συλλόγους.

Ο πληθυσμός του ΣΤΕΙΡΙΟΥ είναι περίπου 1020 κάτοικοι από τους οποίους το μεγαλύτερο ποσοστό μένει σ΄ αυτό μόνιμα.

Το Λάδι και το γλυκόπιοτο Κρασί, είναι ορισμένα από τα προϊόντα για τα οποία φημίζεται το ΣΤΕΙΡΙ.

Τα παραδοσιακά Καφενεία οι σύγχρονες Καφετερίες, τα Σουπερ Μάρκετ, τα παραδοσιακά Παντοπωλεία, ο Φούρνος (που τα ψωμιά του είναι, από τα καλύτερα της περιοχής), οι σύγχρονες Ταβέρνες, τα παραδοσιακά Μεζεδοπωλεία, προσφέροντας Ρουμελιώτικα Εδέσματα και Στειριωτικό Κρασί, (Το ΣΤΕΙΡΙ φημίζεται για τις ταβέρνες του, όπου σερβίρονται τα νοστιμότατα Ρουμελιώτικα ψητά μαζί με άλλα ντόπια, αγνά προϊόντα,) θα κάνουν την διαμονή σας στο ΣΤΕΙΡΙ ευχάριστη.

Επίσης στα Οινοποιεία θα βρείτε μεγάλη ποικιλία Κρασιών και Τσίπουρο παραγωγής μας από τα Στειριωτικά Αμπέλια.

Μέλι θυμαρίσιο εξαιρετικής ποιότητας, ντόπιας παραγωγής από τους μελισσοκόμους του Στειρίου.

Καθώς και στο παραδοσιακό εργαστήρι Ζυμαρικών θα βρείτε (Χυλοπίτες & Τραχανά από ντόπια αγνά προϊόντα).Αξίζει να επισκεφτείτε το ΣΤΕΙΡΙ οποιαδήποτε εποχή του χρόνου και να θαυμάσετε την άγρια φυσική του ομορφιά.

Όσιος Λουκάς: Trani: Στείρι:

. . . . . . . . .