Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Το ευχετήριο μήνυμα του κκ. Γεώργιου για τα Χριστούγεννα και το νέο έτοςΠρός

Τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Ἡ νεοελληνική κοινωνία ἤδη διέρχεται μία ἀπό τίς πιό δύσκολες περιόδους τῆς πρόσφατης ἱστορίας, καθώς ὑφίσταται τίς πρωτοφανεῖς καί ἀνεπάντεχες μέχρι πρότινος συνέπειες τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Ἡ μείωση τῶν εἰσοδημάτων, ἡ ἀπώλεια τῶν ἐργασιακῶν κεκτημένων καί ἡ ἀπότομη διάψευση τῶν προσδοκιῶν τοῦ ψευδεπίγραφου καταναλωτικοῦ παραδείσου τῶν προηγούμενων ἐτῶν, ἔχει προκαλέσει γενικό κλίμα ἀνασφάλειας, ἀγωνίας γιά τό μέλλον, καί θλίψης, τά γελαστά καί αἰσιόδοξα πρόσωπα λιγοστεύουν καί κυριαρχεῖ σά νόσος τῆς ἐποχῆς ἡ βαριά κατάθλιψη.

Οἱ ἄνθρωποι τῶν ἡμερῶν μᾶς ἐγκλωβισμένοι σέ μία διαρκῇ ἀπογοήτευση καί διάψευση τῶν ἐλπίδων τούς φαίνονται καταδικασμένοι νά τρέφονται μέ «ἄρτον δακρύων», γιά νά θυμηθοῦμε τόν ψαλμικό λόγο.

Πίσω ἀπό ὅλα ὅσα ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος, ἡ Ἐκκλησία, πιστή στήν προφητική ἀποστολή της, ἀνακαλύπτει τήν ἁμαρτία, πού εἶναι ἡ πραγματική τους αἰτία, ἁμαρτία ὄχι μέ ἠθικιστική ἔννοια, ἀλλά σάν ἀποστασία καί ἀποκοπῆ ἀπό τήν πηγή τῆς ζωῆς, πού εἶναι ὁ Θεός καί ὁ λόγος Του.

 

Ὑποδεικνύοντας τόν πνευματικό χαρακτῆρα τῆς κρίσης ἐπισημαίνει καί τό φάρμακο. Ἄν ἡ λύπη προέρχεται ἀπό τήν ἁμαρτία, ἡ χαρά εἶναι καρπός τῆς σωτηρίας. Γι’ αὐτό καί τώρα καί πάντοτε ἡ Ἐκκλησία καλεῖ σέ οὐσιαστική καί εἰλικρινῆ μετάνοια.

Προσκαλεῖ τούς ἀνθρώπους νά ἀναθεώρησουν τήν μέχρι τώρα πορεία τῆς ζωῆς τους, νά ἐντοπίσουν τά λάθη τους πού τούς ὁδήγησαν σέ ἀδιέξοδο καί νά ἀναζητήσουν τόν σωτήριο δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στό Θεό.

Ἀπαιτεῖται ἀπό ὅλους καί τόν καθένα μᾶς προσωπικά εἰλικρινής αὐτοέλεγχος καί γνήσια συντριβή τῆς καρδιᾶς. Ἡ συντριβή τῆς ἁμαρτίας δέν σκοτώνει τήν ἐλπίδα, ἀντίθετα εἶναι ἡ πρωταρχική προϋπόθεση νά παραδώσει ὁ ἄνθρωπος μέ ἐμπιστοσύνη τή ζωή του στό Σωτῆρα, πού θέλει καί ἐπιδιώκει τή ζωή καί ὄχι τόν ἐκμηδενισμό καί θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ.

Ὁ ἀποστάτης καί αὐτονομημένος ἄνθρωπος, πού παραπλανημένος ἀπό τήν ματαιότητα τῶν πρόσκαιρων ἐγκοσμίων ἀγαθῶν ἐπένδυσε τό μέλλον τοῦ μονομερῶς στίς ὑλιστικές ἐπιδιώξεις, νιώθει νά διαψεύδεται καί βιώνει ἕνα τρομακτικό κενό. Περνώντας, ὅμως, ἀπό τήν λύπη πού θά τόν χωρίσει ἀπό τόν κόσμο, βρίσκει τήν εὐκαιρία νά μεταστραφεῖ καί νά ἀναπροσανατολίσει τή ζωή του μέ σημεῖο ἀναφορᾶς τόν πραγματικό πλοῦτο πού εἶναι τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀγάπη. Ἰδιαίτερα αὐτές τίς ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία μᾶς φέρνει στήν λειτουργική μνήμη τῆς τό μέγα καί κοσμοσωτήριο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, δίνεται ἡ εὐκαιρία στόν πιστό νά ξεπεράσει τήν θλίψη τῶν ἐξωτερικῶν συνθηκῶν καί νά βιώσει τήν πνευματική χαρά τῆς συντελεσθείσης σωτηρίας.
Σ’ ἕνα κόσμο λυπούμενο καί θλιβόμενο ἡ Ἐκκλησία κηρύσσει τό Εὐαγγέλιο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας.

Εὐαγγέλιο κατά λέξιν σημαίνει χαρμόσυνο ἄγγελμα. Εἶναι τό ἄγγελμα πού δέχτηκαν ἀπό τόν ἄγγελο Κυρίου στά περίχωρα τῆς Βηθλεέμ οἱ ἁπλοί καί ταπεινοί ποιμένες: «Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμίν χαράν μεγάλην, ἤτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος».

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ χαρά μεγάλη γιά τούς ἀγγέλους πού τήν ἀναγγέλουν καί γιά τό λαό πού ἔρχεται νά σώσει. Αὐτή ἡ γέννηση, ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου» «ἐν πόλει Δαυίδ» ἐκπληρώνει τήν εὐσεβῆ προσδοκία τῶν δικαίων προφητῶν καί κομίζει στόν κόσμο τῆς φθορᾶς καί τῆς λύπης τό χαμόγελο τῆς ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας.

Δέν φέρνει μία μάταιη καί ἐφήμερη χαρά κοσμικοῦ χαρακτῆρα, ἀλλά δίνει τή δυνατότητα στίς ἄδολες ψυχές νά δεχθοῦν μέ πνευματική χαρά τή θεία δωρεά τῆς ἀπολύτρωσης.

Ἄλλοτε, τέτοιες μέρες, στό πρόσφατο παρελθόν, ἐπισημαίναμε τόν κίνδυνο νά παρασυρθοῦμε ἀπό τίς μικρές ἀπολαύσεις τῆς καταναλωτικῆς εὐμάρειας καί νά χάσουμε τήν πνευματική διάσταση τῶν Χριστουγέννων. Τώρα πού διαπιστώσαμε πόσο ἀβέβαιη καί ἀπατηλή ἦταν αὐτή ἡ εὐμάρεια, ἴσως μποροῦμε νά καταλάβουμε καλύτερα Ἐκεῖνον πού προσέλαβε τήν πτωχευμένη ἀνθρώπινη φύση μας καί ἦλθε «εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς».

Ἴσως τώρα μποροῦμε νά ἐκτιμήσουμε τόν ἀληθινό πνευματικό πλοῦτο, πλοῦτο ἀγάπης, εἰρήνης, δικαιοσύνης, τόν ὁποῖο ἔφερε στόν κόσμο μας ὁ «σαρκί νηπιάσας» ἄπειρος Θεός.

Ἄραγε θά ἔχουμε τήν ἁπλή ἀθωότητα τῶν ποιμένων τῆς Βηθλεέμ καί τή διακριτική σοφία τῶν μάγων τῆς Ἀνατολῆς, ὥστε νά ἀναγνωρίσουμε στό ταπεινό βρέφος τῆς φάτνης, τόν Ἐνανθρωπήσαντα Θεό καί Σωτῆρα μας;

Ἡ ἀναγνώριση καί παραδοχή αὐτή θά ἀποτελέσει τό ἀσφαλέστερο στήριγμα κατά τήν πορεία μας ἐν μέσῳ τῶν δοκιμασιῶν τοῦ παρόντος κόσμου.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί τήν συμπάσχουσα ἀγωνία μου γιά τόν καθένα σας, σᾶς εὔχομαι Χαρούμενα Χριστούγεννα, εὐλογημένο καί ἐλπιδοφόρο τό νέο ἔτος 2012.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου μας

Ὁ Μητροπολίτης Σας

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια «ΑΣΤΕΡΙΑ» Στείρι Βοιωτίας: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ για ΟΛΟΥΣ

Τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια ΑΣΤΕΡΙΑ συμμετέχουν στα προγράμματα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ για ΟΛΟΥΣ.

Ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας.

Ότι στο Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Αστέρια πέρα από τα σύγχρονα και φιλόξενα Δωμάτια, θα βρείτε στο Εστιατόριο φαγητά της επιλογής σας, Διάφορα Σνακ, (Αλμυρά & Γλυκά, σε ζεστό ή κρύο πιάτο) και στο Καφέ Μπαρ πλούσια επιλογή σε Καφέδες και Ποτά.
Τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια «ΑΣΤΕΡΙΑ», σας παρέχουν άνετο Parking και Παιδική Χαρά.

Το ΣΤΕΙΡΙ:

Βρίσκεται στους πρόποδες του Ελικώνα, του πανέμορφου βουνού των Μουσών, ενώ έχει θαυμάσια θέα προς τον Παρνασσό.

Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Οσίου Λουκά του Στειριώτη καθώς και στον Ομφαλό της Γης, τους Δελφούς.

Επίσης είναι πολύ κοντά στην Αράχωβα και τα χιονοδρομικά κέντρα του Παρνασσού, ενώ σε μικρή απόσταση στα παράλια του Κορινθιακού, συναντά κανείς θαυμάσιες ακρογιαλιές.

Έτσι το ΣΤΕΙΡΙ, συνδυάζει βουνό και θάλασσα και μάλιστα με ένα κλίμα ξηρό και υγιεινό, από τα καλύτερα της περιοχής.

Το ΣΤΕΙΡΙ έχοντας χαμηλή βλάστηση, με πράσινο όλες της εποχές του χρόνου, είναι ιδανικό για πεζοπορία και ποδήλατο βουνού στα παραδοσιακά μονοπάτια, καθώς και σε αναγνωρισμένες διαδρομές, (όπως το Φαράγγι της Κλεισούρας) από ορειβατικούς συλλόγους.

Ο πληθυσμός του ΣΤΕΙΡΙΟΥ είναι περίπου 1020 κάτοικοι από τους οποίους το μεγαλύτερο ποσοστό μένει σ΄ αυτό μόνιμα.

Το Λάδι και το γλυκόπιοτο Κρασί, είναι ορισμένα από τα προϊόντα για τα οποία φημίζεται το ΣΤΕΙΡΙ.

Τα παραδοσιακά Καφενεία οι σύγχρονες Καφετερίες, τα Σουπερ Μάρκετ, τα παραδοσιακά Παντοπωλεία, ο Φούρνος (που τα ψωμιά του είναι, από τα καλύτερα της περιοχής), οι σύγχρονες Ταβέρνες, τα παραδοσιακά Μεζεδοπωλεία, προσφέροντας Ρουμελιώτικα Εδέσματα και Στειριωτικό Κρασί, (Το ΣΤΕΙΡΙ φημίζεται για τις ταβέρνες του, όπου σερβίρονται τα νοστιμότατα Ρουμελιώτικα ψητά μαζί με άλλα ντόπια, αγνά προϊόντα,) θα κάνουν την διαμονή σας στο ΣΤΕΙΡΙ ευχάριστη.

Επίσης στα Οινοποιεία θα βρείτε μεγάλη ποικιλία Κρασιών και Τσίπουρο παραγωγής μας από τα Στειριωτικά Αμπέλια.

Μέλι θυμαρίσιο εξαιρετικής ποιότητας, ντόπιας παραγωγής από τους μελισσοκόμους του Στειρίου.

Καθώς και στο παραδοσιακό εργαστήρι Ζυμαρικών θα βρείτε (Χυλοπίτες & Τραχανά από ντόπια αγνά προϊόντα).Αξίζει να επισκεφτείτε το ΣΤΕΙΡΙ οποιαδήποτε εποχή του χρόνου και να θαυμάσετε την άγρια φυσική του ομορφιά.

Όσιος Λουκάς: Trani: Στείρι:

. . . . . . . . .